wariacje-jenny portal

Temat: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
Urząd Skarbowy w Kętrzynie Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw bezpośredniej obsługi podatników oraz wydawania zaświadczeń w Dziale ogólnym Wymiar etatu: 1 * Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania ... i wydawanie zaświadczeń VAT z tytułu nabycia środków transportu oraz zaświadczeń o dochodach i o niezaleganiu, * przyjmowanie i wydawanie druków i formularzy podatkowych, * przygotowywanie, opracowywanie i przedstawianie do akceptacji ... prawa podatkowego, o umiejętności analityczne wymagania dodatkowe * doświadczenie w pracy w organach podatkowych, * samodzielność w realizacji zadań Wymagane dokumenty i oświadczenia: * życiorys i list motywacyjny * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji * kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie * kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego * oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych Inne informacje: Oferty niespełniające wymagań fomalnych lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: 89-751-32-04 wew. 136 Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-07-19 pod adres: Urząd Skarbowy Powstańców Warszawy 13/- 11-400 Kętrzyn
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=809Temat: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw wprowadzania danych W Dziale Informatyki i Wprowadzania Danych ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej ... pracy n i e z b ę d n e * wykształcenie: średnie * pozostałe wymagania niezbędne: o znajomość obsługi komputera, szybka praca na klawiaturze, o znajomość formularzy podatkowych typu informacje, ... myślenia, o dobra koncentracja, o dobra organizacja pracy, o umiejętność pracy w zespole, o niekaralność. wymagania dodatkowe * obsługi aplikacji POLTAX, Vies, CZM. Wymagane dokumenty i oświadczenia: * życiorys i list motywacyjny * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji * kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie * kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego * oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych Inne informacje: Umowa na czas określony – zastępstwo. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-35-610 lub 25-35-611. Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07 pod adres: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź -...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=809


Temat: Wolne stanowiska - organy centralne.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw projektów – specjalność instalacje elektro-energetyczne BIURZE INFRASTRUKTURY I LOGISTYKI Wymiar etatu: 1 * Liczba ... * dyspozycyjność (praca pod presją czasu, delegacje), * umiejętność pracy w zespole, * znajomość drugiego języka obcego, * uprawnienia SEP do 1KV. Wymagane dokumenty i oświadczenia: * oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.) * życiorys i list motywacyjny * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji * kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie * kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego * oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych * formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?linkID=5995&h=D144B6774351EFAC686B7719ECED9BA7&compdbId=20015196 * kopie dokumentów lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych (np. certyfikaty, zaświadczenia, listy referencyjne itp.), * oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu ... z późn. zm.). Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Zastrzegamy...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=811


Temat: Wolne stanowiska - organy centralne.
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Statystyki Departamentu Organizacyjnego ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 ... publicznej realizowanej przez resort sprawiedliwości, * opracowywanie projektów formularzy statystycznych, założeń metodologicznych i organizacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji badań statystycznych, * przygotowywanie logicznych i merytorycznych analiz danych statystycznych, * uzgadnianie założeń walidacyjnych ... o umiejętność projektowania wzorów formularzy statystycznych w postaci elektronicznej, o znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania statystyki publicznej oraz bezpieczeństwa baz danych, o komunikatywna znajomość języka angielskiego. wymagania dodatkowe * ukończone ... i funkcjonowania resortu sprawiedliwości, * umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej, * dokładność, * skrupulatność, * umiejętność argumentowania. Wymagane dokumenty i oświadczenia: * życiorys i list motywacyjny * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji * kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie * kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego * oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych * kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, * kopia dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające wymagany poziom znajomości języka angielskiego, * kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem w wymaganym zakresie. Inne informacje: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 56-18-617. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Do udziału w naborze...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=811


Temat: Wolne stanowiska - organy centralne.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw mapy zasadniczej i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w Departamencie Geodezji, Kartografii i ... i aktualizacją mapy zasadniczej oraz GESUT na obszarze kraju w celu ujednolicenia i uporządkowania tych opracowań na obszarze kraju * Opracowuje z dwuletnim wyprzedzeniem projekty programu badań statystycznych oraz projekty formularzy ... w zakresie 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne Wymagane dokumenty i oświadczenia: * życiorys i list motywacyjny * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji * kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie * kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego * oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych * kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe Inne informacje: Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=811


Temat: Wolne stanowiska - urzędy wojewódzkie.
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw analiz i statystyki medycznej w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Wymiar etatu: 1 * Liczba stanowisk ... statystycznych statystyki publicznej, ws. określenia wzorów formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań statystycznych ustalonych w programach badań statystycznych na dany rok, o Znajomość rozporządzeń: ws. rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej ... dla jednostek sprawdzających, * Znajomość metod statystyczno – epidemiologicznych, * Znajomość zbiorczych form prezentacji danych, * Odporność na stres. Wymagane dokumenty i oświadczenia: * życiorys i list motywacyjny * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji * kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie * kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego * oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych * kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe Inne informacje: Planowany termin zatrudnienia: lipiec/sierpień 2010 r. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie procedury selekcyjnej. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zatrzega sobie prawo do zniszczenia...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=808