wariacje-jenny portal

Temat: Remont świetlic
Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski Załaczniki: 1. Siwz (pdf, 178kB) 2. Zał. do siwz Nr 1 (Formularz ofertowy) (pdf, 79kB) 3. Zał. do siwz Nr 2 (Oświadczenie oferenta) (pdf, 53 ... (Wykaz osób) (pdf, 59kB) 7. Zał. do siwz Nr 5a (Wykaz osób podwykonawcy) (pdf, 52kB) 8. Zał. do siwz Nr 6 (Wykaz robót budowlanych) (pdf, 51kB) 9. Zał. do siwz Nr 7 (Wzór umowy) (pdf, 115kB) 10. Zał. do siwz Nr 8 (Dokumentacja projektowa) (pdf, 35kB) 11. Zał. do siwz Nr 9 (Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) (pdf, 116kB) 12. Zał. do siwz Nr 10 (Książka przedmiarów) (zip, 4,8MB) 13. Zał. do siwz Nr 11 (Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) (pdf, 211kB)
Źródło: bip.pcpr.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=24Temat: Przetarg: Rozbudowa pomieszczeń SOR przy ul. Mickiewicza 21
część III - spis załączników do SIWZ (PDF) - załącznik nr 1 - umowa (PDF) - załącznik nr 2 - oświadczenie o naniesieniu poprawek (PDF) - załącznik nr 3 - oświadczenie art. 22 (PDF) - załącznik nr 4 - kosztorys ofertowy robót budowlanych (PDF) - załącznik nr 5 - kosztorys ofertowy robót instalacyjnych (PDF) - załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy robót elektrycznych (PDF) - załącznik nr 7 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (PDF) - załącznik nr 8 - projekt budowlany (PDF) - załącznik nr 9 - projekt instalacji elektrycznej (PDF) ... i podmiotów (PDF) - załącznik nr 13 - wykaz wykonanych robót (PDF) - załącznik nr 14 - zastrzeżenie (PDF) 2. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 3. Protesty: 4. Informacja o wyniku postępowania: - Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF) 5. Ogłoszenie o zawarciu umowy: - Ogłoszenie o zawarciu umowy (PDF)
Źródło: bip.spzoz.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=177